Profesionisti

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA CONTINUĂ A SALARIAŢILOR

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO) asigură, anual, formarea profesională a resurselor umane prin programe de formare profesională desfăşurate cu specialiști proprii – formatori interni şi furnizori de formare profesională – formatori externi.

Asigurarea calităţii formării profesionale a resurselor umane este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii de elaborare, planificare şi implementare de programe de formare profesională, prin care se garantează faptul că furnizorul de formare îndeplineşte standardele de calitate.

O abordare eficace de asigurare a calităţii este obţinută atunci când în CEO există asumarea şi angajamentul individual privind implicarea într-un proces de îmbunătăţire continuă, în interiorul unei culturi organizaţionale bazate pe dezvoltare.

Resursele umane şi CEO trebuie să dezvolte un mediu în cadrul căruia calitatea este văzută ca o călătorie planificată către îmbunătăţirea continuă, care îi duce în direcţia îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Resursele umane sunt primordiale de aceea CEO acordă o atenţie deosebită pregătirii adecvate a acestora, în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii acestora, având ca scop îndeplinirea cu succes a misiunii şi obiectivelor societăţii.

Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională este proprietarul procesului de formare profesională a resurselor umane din CEO.

Formarea profesională este organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile din:

 • Ordonanţa de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.
 • Codul Muncii, TITLUL II: Contractul individual de muncă, TITLUL VI: Formarea profesională şi TITLUL XI: Răspunderea juridică.

şi este prevăzută în:

 • Contractul Colectiv de Muncă.
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
 • Regulamentul Intern.

Formarea profesională a resurselor umane se realizează prin:

  • participarea la cursuri organizate de către CEO sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
  • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
  • stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
  • ucenicie organizată la locul de muncă;
  • formare individualizată;
  • alte forme de pregătire convenite între CEO şi salariat.

Obiectivele formării profesionale:

  • adaptarea la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
  • obţinerea unei calificări profesionale;
  • actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
  • reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice.

În anul 2016 au beneficiat de programe de formare profesională 10.429 salariaţi dintre care 9.973 salariaţi au parcurs programe cu formator intern şi 456 salariaţi au parcurs programe cu formator extern.

Formarea profesională cu formator extern s-a realizat prin programe de calificare/recalificare/specializare/perfecţionare în special, pentru salariaţii care au necesitat atestare/autorizare, reglementată prin legislație specifică şi pentru salariaţii care au necesitat programe cu recunoaştere naţională.

            CEO – furnizor de formare profesională

            Preocupată de crearea şi dezvoltarea unui sistem de formare profesională, Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională a îndeplinit toate procedurile pentru ca CEO să fie autorizat furnizor de formare profesională.

            CEO a obţinut autorizaţia seria GJ, nr. 000477/10.11.2015 eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru a desfăşura şi organiza programul de formare profesională specializare ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205.

            CEO este furnizor de formare profesională autorizat, înscris cu nr. 18/568/10.11.2015 în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizaţi.

            Programul de formare profesională, autorizat, specializare ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205 are durata de 192 ore repartizate astfel:

 • 142 ore pregătire teoretică;
 • 50 ore pregătire practică.

În anul 2016 CEO a organizat prima stagiune de formare profesională specializare „operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205, pentru un grup ţintă format din 28 salariaţi de la SE Rovinari, Cariera Peşteana şi Cariera Roşia.

La finalizarea stagiunii de formare profesională salariaţii au dobândit certificat de absolvire, însoţit de supliment descriptiv, cu recunoaştere naţională şi europeană în ocupaţia ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 31320

Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională asigură reducerea cheltuielilor cu formarea profesională în domeniul pentru care a obţinut autorizaţia şi poate realiza venituri prin prestarea serviciilor de formare profesională pentru clienţi interesaţi.

 • Avantaje ale CEO – furnizor de formare profesională:
  • Mediatizare și vizibilitate CEO la nivel naţional prin înregistrarea în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizaţi.
  • Eligibilitate pentru accesare fonduri europene pentru dezvoltarea capitalului uman.
  • Reducere cheltuieli cu formarea profesională în domeniul pentru care a obţinut autorizaţia.
  • Realizare venituri prin prestare servicii de formare profesională către terţi – participanţi din afara CEO.

Formarea profesională a resurselor umane influenţează atingerea obiectivelor derivate/specifice ale structurilor/entităţilor organizatorice din care fac parte, respectiv a obiectivelor generale ale CEO.

AUTORIZATIE CEO furnizor de formare profesionala