ANUNŢ – privind evaluarea/selecţia prealabilă a candidaţilor pentru ocuparea posturilor de membri în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A.

Data: 9-11-2015

În conformitate cu prevederile art. 32 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cadrul S.C. MEDSERV MIN S.A. se va proceda la alegerea membrilor consiliului de administraţie prin aplicarea metodei votului cumulativ.
În acest sens, acţionarul majoritar, Complexul Energetic Oltenia S.A., va organiza propria selecţie a candidaţilor în vederea propunerii acestora pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie prin metoda votului cumulativ, în cadrul adunării generale a acţionarilor.
S.C. MEDSERV MIN S.A. este o societate constituită în anul 2002, prin externalizarea serviciilor medicale din cadrul fostei Companii Naţionale a Lignitului Oltenia S.A.
Principalul beneficiar al serviciilor prestate de companie este Complexul Energetic Oltenia S.A., care este şi acţionar majoritar, deţinând 97,25% din capitalul social, ceilalţi acţionari fiind organizaţii sindicale.
Obiectul principal de activitate al companiei îl constituie „Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” – cod CAEN 8690.
Alte activităţi desfăşurate sunt următoarele: cod CAEN 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească; cod CAEN 8621 Activităţi de asistenţă medicală generală; cod CAEN 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată ; cod CAEN 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică.

În selecţie sunt 5 (cinci) posturi de membri în consiliul de administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A.

1. Pot candida pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română (scris şi vorbit);
c) au experienţă în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice/ societăţi comerciale profitabile, cu minim 50 de angajaţi şi o cifră de afaceri de minim 500.000 Euro/an sau a/al unor instituţii publice;
d) cunoaşterea legislaţiei, în special: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, modificată şi cu completările la zi, Ordonanţa nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
e) au capacitate deplină de exerciţiu;
f) au starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
g) nu au fost destituite dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
h) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) conform art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/ 2011, nu este persoană incapabilă ori care a fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
j) nu fac parte din mai mult de 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Condiţii specifice
a) studii superioare de lungă durată, economice, juridice, medico-sanitare sau tehnice, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) cel puţin unul din membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
c) cel putin o treime din numărul de membri ai consiliului de administraţie (2 membri) trebuie să fie medici;

În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilitate.

2. Criterii de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie:

a) îndeplinirea condiţiilor de mai sus şi a celor cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

b) experienţă în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice/ societăţi comerciale cu minim 50 de angajaţi şi o cifră de afaceri de minim 500.000 Euro/an sau a/al unor instituţii publice;
o vechime într-o funcţie de conducere/administrare;
o nivelul ierarhic ocupat.

c) abilităţi manageriale:
o capacitate de analiză şi sinteză;
o abilităţi de comunicare (scris şi vorbit);
o orientare către rezultate;
o capacitate de luare a deciziilor.
o abilităţi de negociere;
o abilitaţi de comunicare

Constituie avantaj experienţa în activitatea de administrare/management în cadrul unor companii din domeniul de activitate al S.C. MEDSERV MIN S.A..

La evaluare/selecţie vor participa obligatoriu şi membrii consiliului de administraţie în funcţie la data demarării procedurii.

Selecţia/evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.

3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice

1. C.V. în format Europass;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. Copii autentificate după documentele care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor specializări şi dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale sau specifice;
4. Cel puţin două referinţe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcţii de conducere cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 5 ani – acestea vor conţine datele de contact (adresa de e-mail şi/sau număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea;
5. Adeverinta medicala prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei pentru care candidează;
6. Adeverinţă/e de la locul/locurile de muncă unde candidatul a lucrat în ultimii 5 ani din care să rezulte că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
7. Dovada numirii în calitate de administrator/manager, după caz;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind lipsa situaţiei de incompatibilitate şi a conflictului de interese (Formular 1);
9. Cazier judiciar şi o declaraţie pe proprie răspundere (formular nr. 2) prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. nr. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
10. Certificat de atestare fiscală dovedind lipsa debitelor către bugetele de stat şi sau locale; (cazier fiscal, certificat de negrevare);
11. Copie a Situaţiilor financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere şi note explicative, înregistrate la DGFP) ale agentului economic, aferente unui exerciţiu financiar încheiat cu profit, din al/a cărui management/administrare candidatul a făcut parte.
4. Depunerea candidaturilor

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi trimise/depuse cu confirmare de primire până cel târziu în data de 20.11.2015, ora 1400, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de evaluare/selecţie prealabilă – Membru în Consiliul de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. Nume şi Prenume Candidat”, la adresa de corespondenţă S.C. MEDSERV MIN S.A., Mun. Târgu Jiu, str. Calea Severinului, nr. 38A, Judeţ Gorj.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunţ de selecţie, este obligatorie. Imposibilitatea transmiterii pe suport hârtie, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.
Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul prezentei proceduri de recrutare şi selecţie.

Evaluarea candidaţilor se va desfăşura pe parcursul mai multor etape la sediul societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Candidaţii declaraţi admişi la proba dosarelor vor fi evaluaţi printr-o probă scrisă (teste grilă), iar cei declaraţi admişi la proba scrisă vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-urile www.medservminsa.ro şi www.ceoltenia.ro.
CE Oltenia S.A., îşi rezervă dreptul de a evalua numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.
Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional.

Data, ora şi locul desfăşurării probei scrise şi a interviului vor fi anunţate pe site-urile www.medservminsa.ro şi www.ceoltenia.ro.

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul că, în urma procesului de selecţie, alegerea membrilor consiliului de administraţie se face de către adunarea generală a acţionarilor societăţii, prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform art. 32 din O.U.G. 109/2011.

Director Divizia Strategii Dezvoltare
Ion PETRONIU

selectie candidati CA formular 1
selectie candidati CA formular 2