Profesionisti

FORMARE ŞI PERFECŢIONARE CONTINUĂ SALARIAŢI

Formarea profesională este reglementată prin Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Principiul de bază al managementului resurselor umane este acela prin care se recunoaşte că cea mai rentabilă investiţie a unei organizaţii este formarea şi pregătirea salariaţilor proprii.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA (Societatea) dezvoltă un mediu în cadrul căruia calitatea este văzută ca o călătorie planificată către îmbunătăţirea continuă, în direcţia îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Resursele umane sunt primordiale de aceea Societatea acordă o atenţie deosebită pregătirii adecvate a acestora, în vederea îmbunătăţirii continue a activităţii, având ca scop îndeplinirea cu succes a misiunii şi obiectivelor Societăţii.

O abordare eficace de asigurare a calităţii este obţinută atunci când în Societate există asumarea şi angajamentul individual privind implicarea într-un proces de îmbunătăţire continuă, în interiorul unei culturi organizaţionale bazate pe dezvoltare.

Asigurarea calităţii formării profesionale a salariaților este realizată printrun ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii de elaborare, planificare şi implementare de programe de formare profesională, prin care se garantează îndeplinirea standardelor de calitate.

Formarea profesională a salariaților are ca scop creșterea calității muncii, conștientizarea importanței activității fiecăruia la locul său de muncă, în vederea eliminării accidentelor umane și a incidentelor tehnice și conduce la dezvoltarea capitalului uman și îmbunătățirea cunoștințelor salariaților.

Societatea asigură un sistem bine organizat de formare profesională corespunzător nevoilor de pregătire, atât ale companiei, cât și ale fiecărui salariat.

Societatea manifestă un angajament continuu față de excelența profesională prin asigurarea unei formări permanente a personalului și implementarea unei culturi de performanță la nivel de companie, bazată pe disciplină, proceduri și recunoașterea contribuțiilor individuale și de echipă.

Formare profesională este axată pe următoarele obiectivele strategice:

 • Conștientizarea necesității dezvoltării profesionale.
 • Dezvoltarea competențelor profesionale.
 • Asigurarea continuității competențelor şi expertizei dobândite în domeniul de specialitate.

Formare profesională este dezvoltată în jurul conceptelor cheie:

 • relevanța formării profesionale;
 • gradul de participare a salariaților la programe de formare profesională;
 • calitatea formării profesionale;
 • inovare în activitatea de formare profesională.

Formarea profesională a resurselor umane se realizează prin:

 • participarea la cursuri organizate de către Societate sau de către furnizorii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
 • stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 • stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite între Societate şi salariat.

Obiectivele formării profesionale sunt:

 • adaptarea la cerinţele postului sau ale locului de muncă;
 • obţinerea unei calificări profesionale;
 • actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
 • reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice.

Salariații beneficiază de programe de formare profesională desfăşurate cu formatori interni (specialişti proprii) şi formatori externi (furnizori de formare profesională).

Direcţia Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională asigură peste 300 suporturi de curs, structurate pe domenii de activitate, ce pot fi găsite în Bibliotecă Suporturi curs online la adresa: https://drive.google.com/drive/folders/0BzCPuD0f_1oIQUVDOENuYzJtcWs

2022

În cadrul CEO, 4.188 salariați au beneficiat de formare profesională, astfel:

 • 3.561 salariați au parcurs programe de formare profesională cu formator intern;
 • 627 salariați au parcurs programe de formare profesională cu formator extern.

În data de 04.11.2022, 55 salariați au absolvit programul de formare profesională calificare nivel II, excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate, cod NC 8111.2.4, organizat și derulat în cadrul subunităților Sucursalei Miniere, astfel:

 • Cariera Husnicioara – 9 salariați.
 • UMC Jilț – 11 salariați.
 • UMC Roșia-Peșteana – 11 salariați.
 • UMC Rovinari – 24 salariați.

În data de 11.10.2022, 22 salariați au absolvit programul de calificare excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate, cod NC 8111.2.4 desfășurat în cadrul UMC Motru.

În conformitate cu Hotărârea Directoratului nr.81/21.07.2022 și Hotărârea Directoratului nr.93/26.08.2022, Direcţia Resurse UmaneServiciul Formare Profesională organizează, în cadrul Sucursalei Miniere, cu formatori interni, programul de formare profesională calificare nivel II, excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate, cod NC 8111.2.4, pentru 77 salariați, derulat în structuri organizatorice, astfel:

 • UMC Motru în perioada 05.08-11.10.2022 pentru 22 salariați.
 • Cariera Husnicioara în perioada 01.09-04.11.2022 pentru 9 salariați.
 • UMC Jilț în perioada 01.09-04.11.2022 pentru 11 salariați.
 • UMC Roșia-Peșteana în perioada 01.09-04.11.2022 pentru 11 salariați.
 • UMC Rovinari în perioada 01.09-04.11.2022 pentru 24 salariați.

2021
4.317 salariați au beneficiat de formare profesională, astfel:
3.990 salariați au parcurs programe de formare profesională cu formator intern;
• 327 salariați au parcurs programe de formare profesională cu formator extern.

2020
5.402 salariați au beneficiat de formare profesională, astfel:
5.061 salariați au parcurs programe de formare profesională cu formator intern;
• 341 salariați au parcurs programe de formare profesională cu formator extern.

2019
5.085 salariaţi au beneficiat de formare profesională, astfel:
• 4.429 salariaţi – cu formator intern;
• 656 salariaţi – cu formator extern.

Direcția Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională a asigurat dezvoltarea activității de formare profesională, îndeplinind procedurile pentru ca CEO să fie furnizor de formare profesională autorizat pentru programul de calificare ,,lăcătuș mecanic”, cod NC 7214.2.8.

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a județului Gorj, prin Decizia nr. 236/19.08.2019, a autorizat CEO, să organizeze programul de formare profesională de calificare ,,lăcătuș mecanic”, cod NC 7214.2.8, cu durata de 720 ore, din care:

 • 240 ore pregătire teoretică;
 • 480 ore pregătire practică.

Societatea deţine în perioada 2019-2023, autorizaţia seria GJ, nr. 000549/19.08.2019 și este furnizor de formare profesională autorizat, înscris cu nr. 18/236/19.08.2019 în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizaţi.

La finalizarea stagiului de formare profesională participanții, care promovează examenul de absolvire, dobândesc certificat de calificare ,,lăcătuș mecanic, cod NC 7214.2.8 și supliment descriptiv cu competențele profesionale dobândite.

Certificatul de calificare dobândit are recunoaștere la nivel național şi european.

Autorizaţia seria GJ, nr. 000549/19.08.2019

2018
8.033 salariaţi au beneficiat de formare profesională, astfel:
• 7.588 salariaţi – cu formator intern;
• 445 salariaţi – cu formator extern.

2017
9.959 salariaţi au beneficiat de formare profesională, astfel:
• 9.418 salariaţi – cu formator intern;
• 541salariaţi – cu formator extern.

2016
10.431 salariaţi au beneficiat de formare profesională, astfel:
• 9.973 salariaţi – cu formator intern;
• 458 salariaţi – cu formator extern.

28 salariați au beneficiat de specializare operator la tratarea apei tehnologice, cod COR 313205.

2015
6.602 salariaţi au beneficiat de formare profesională, astfel:
• 5.254 salariaţi – cu formator intern;
• 1.348 salariaţi – cu formator extern.

Direcția Resurse Umane – Serviciul Formare Profesională a asigurat dezvoltarea activității de formare profesională, îndeplinind procedurile pentru ca CEO să fie furnizor de formare profesională pentru programul de specializare ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205.

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a județului Gorj, prin Decizia nr. 568/10.11.2015 a autorizat CEO să organizeze programul de formare profesională specializare ,,operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 313205, cu durată de 192 ore, din care:

 • 142 ore pregătire teoretică;
 • 50 ore pregătire practică.

Societatea deţine în perioada 2015-2019, autorizaţia seria GJ, nr. 000477/10.11.2015 și este furnizor de formare profesională autorizat, înscris cu nr. 18/568/10.11.2015 în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizaţi.

La finalizarea stagiului de formare profesională participanții, care promovează examenul de absolvire, dobândesc certificat de specializare ”operator la tratarea apei tehnologice”, cod COR 31320 și supliment descriptiv cu competențele profesionale dobândite.

Certificatul de specializare dobândit are recunoaștere la nivel național şi european.

Autorizaţia seria GJ, nr. 000477/10.11.2015

2014
10.006 salariaţi au beneficiat de formare profesională, astfel:
• 9.249 salariaţi – cu formator intern;
• 757 salariaţi – cu formator extern.